Lars Nicklasson

Om mig

Jag har lång erfarenhet av revision, redovisning och rådgivning gentemot i första hand ideell sektor i rollen såsom auktoriserad revisor åren 1991 - 2014. Efter 29 år hos samma arbetsgivare (PwC), beslutade jag mig för att pröva något nytt. Började arbeta i Eva Nicklasson Utveckling AB (ENUAB) för att, ansvara för ekonomiadministration för bolag inom ENUAB-sfären och, med ENUAB som plattform, tillhandahålla konsulttjänster främst inom ekonomiområdet och där i första hand gentemot ideell sektor. Verksamheten har utvecklats över förväntan och består för närvarande i löpande uppdrag gentemot ett tiotal kunder främst församlingar/pastorat inom svenska kyrkan samt ett antal stiftelseförvaltare.

Tjänster

- Tjänster gentemot Svenska kyrkan främst församlingar/pastorat


Uppdragen består, förutom att vara allmänt "bollplank" gentemot kanslichef, redovisningschef eller kamrer, av biträde vid avstämningar, periodbokslut, bokslut, årsredovisningar, budget, deklarationer/särskild uppgift, stiftelseadministration samt närliggande frågor såsom utredningar kring fastigheter vad avser taxering, lagfarter mm.


- Frågor kring stiftelseförvaltning


Uppdragen består bland annat av att bedöma bedriven verksamhet i s.k. avkastningsstiftelser i

förehållande till stiftelseförordnanden och andra handlingar samt i förekommande fall biträde vid s.k. permutationer. Jag biträder även med bokföring, bokslut, årsredovisningar samt deklarationer/särskild uppgift.


- Bokföring (byråpartner i Fotnox), bokslut, årsredovisningar (i "Kapell") och deklarationer (i Norstedts skatt)


Uppdragen avser i första hand Eva Nicklasson Utveckling AB (ENUAB) och till ENUAB knutna eller närstående bolag men jag har även vissa "externa" uppdrag.


- "Lekmannarevisionsuppdrag"


Efter det att jag avsagt mig revisorsauktorisationen har jag åtagit mig ett antal uppdrag såsom revisor i fall där revisorn inte behöver vara auktoriserad eller godkänd.


- Bevakning av redovisnings- och revisionsfrågor


Jag följer löpande utvecklingen avseende redovisningsfrågor avseende mindre och medelstora

företag (K2 och K3), utvecklingen inom revisionsområdet (ISA, ISAE ISRS, God revisionssed i Sverige i övrigt) samt, i det fallet det är lämpligt/möjligt, försöker jag påverka utvecklingen främst vad avser regelverkens effekter på ideell sektor.

Utbildning & erfarenhet

Auktoriserad revisor, direktor


PwC Sweden

September 1985 – augusti 2014


Revision och rådgivning främst gentemot ideell sektor (ideella föreningar, stiftelser samt Svenska kyrkan). Ingick i Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR:s) och PwC:s arbetsgrupper avseende granskningsstandarder för uppdrag utöver lagstadgad revision gentemot den ideella sektorn.


Redovisningsassistent


Landstinget Uppsala Län

Juni 1984 – augusti 1985


Ansvarig för prestationsrapportering som underlag för Uppsala Akademiska Sjukhusets driftsbokslut mm


Formella utbildningar


Uppsala Universitet


1980- 1984

Ekonomexamen


Militärtjänst A9 Kristinehamn


1979 - 1980


Brogårdsskolan, Kristinehamn


1976 -1979

Gymnasieekonomexamen

Kontakt

Rödhakevägen 31 B

756 52 Uppsala

lars.nicklasson@enuab.se

+46 723 13 23 00